Stanovy

Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s.

§ 1 Postavení a působnost

Sdružení s názvem “Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s.” (dále jen "asociace", ve zkratce   AOA ČR) je nevládní a nepolitickou dobrovolnou organizací, založenou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ze dne  27. března 1990. Sídlem ústředních orgánů AOA ČR je Praha. Adresa sídla asociace je: náměstí 14. října 1307/2, 150 00  Praha 5. Působnost asociace je na území celé České republiky.

 

§ 2 Poslání a cíl činnosti asociace

Posláním asociace je na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružovat občany, fyzické a právnické osoby, které jsou spojeny nebo se zabývají vzděláváním dospělých. Pod pojmem fyzické a právnické osoby se rozumí občané, podnikatelé, sdružení, vzdělávací zařízení, zájmové společnosti, podnikové vzdělávací útvary, školy apod. (dále jen "instituce").

Cílem činnosti asociace je sdružovat a prosazovat společné zájmy a potřeby, dbát na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb a tím přispívat k rozvoji  vzdělávání dospělých, reprezentovat své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích, předkládat návrhy a spolupracovat se státními orgány při přípravě a zavádění legislativních i dalších opatření v oblasti vzdělávání dospělých, spolupracovat s obdobnými institucemi, koordinovat činnost, vzájemnou výměnu a šíření odborných informací a zkušeností mezi členy AOA ČR.

 

§ 3 Členství - vznik

Členem asociace se může stát  každý, kdo splňuje poslání asociace a  požádá o členství v písemné přihlášce, souhlasí se stanovami asociace a zaváže se podáním přihlášky je dodržovat. Členství vzniká dnem zaplacení členského příspěvku a vydáním Členského listu. Asociace má právo bezdůvodně odmítnout přijetí.

 

§ 4 Členství - zánik

Členství zaniká písemnou výpovědí (oznámením) ze strany člena, zánikem instituce, písemným zrušením ze strany asociace pro opětovné nebo hrubé neplnění či porušení povinností člena, popřípadě pro jeho jednání, které je v rozporu s posláním a stanovami asociace, nebo s jinými jejími zásadními dokumenty. Postup a rozhodování v členských záležitostech upravují jednací a volební řád.

 

§ 5 - Práva a povinnosti členů asociace

Člen má právo zejména účastnit se veškeré činnosti asociace i rozhodování o jejích záležitostech, požívat výhod a služeb, které asociace svým členům poskytuje nebo zprostředkovává, volit a být volen do orgánů asociace, předkládat své návrhy a podněty, připomínky a stížnosti orgánům asociace, obracet se na příslušné orgány asociace se žádostí o pomoc při řešení profesních problémů.

Člen je povinen zejména podílet se na činnosti asociace, vystupovat v souladu s jejím posláním a cíli, hájit a  prosazovat její  zájmy i dobré jméno, dodržovat stanovy i další přijaté zásadní dokumenty asociace, plnit úkoly, kterými ho asociace pověří, chránit její majetek a prostředky, uhradit ve stanovené výši členské příspěvky a ve stanoveném čase členské příspěvky.

 

§ 6 - Orgány asociace

Orgány asociace jsou valná hromada členů, prezident a viceprezidenti, revizní komise (tříčlenná). Funkční období orgánu činí dva roky.  Způsob volby volených orgánů asociace upravuje volební řád asociace. Způsob jednání a rozhodování valné hromady i volených orgánů asociace upravuje jednací řád. Pro platnost rozhodování volených orgánů asociace platí zásada přítomnosti nadpoloviční většiny a nadpolovičního počtu hlasů přítomných.

 

§ 7 - Valná hromada

Je vrcholným orgánem asociace. Svolává ji prezident asociace nejméně jedenkrát za rok. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se ve stanove-nou dobu potřebný počet členů, koná se valná hromada o půl hodiny později  za jakéhokoliv  počtu přítomných členů. Rozhoduje o všech záležitostech asociace, vyplývajících z obecně závazných předpisů i ze stanov a návazných dokumentů, zejména projednává a schvaluje programové dokumenty a plány činnosti celé asociace i zprávy o jejich plnění, stanovy asociace  a změny v nich, rovněž další návazné dokumenty jakými jsou organizační, volební a jednací řád  apod., pravidla hospodaření asociace a zprávy o výsledcích hospodaření, výši členských příspěvků a příspěvkový režim, revizní  a kontrolní zprávy, volí a odvolává orgány asociace, prezidenta  a viceprezidenty jmenovitě, schvaluje vnitřní organizační, ev. regionální členění asociace, zvláště ustavení stálých komisí a odborných sekcí.

 

§ 8 - Revizní komise

Je revizním a kontrolním orgánem asociace podle obecně závazných předpisů, hospodářských a dalších vnitřních záležitostí asociace a jejích členů. Schází se nejméně dvakrát ročně. Své zprávy a zjištění předkládá průběžně prezidentu asociace a souhrnně valné hromadě.

 

§ 9 - Prezident a viceprezidenti

Prezident je představitelem asociace, statutárním a řídícím orgánem asociace. Viceprezidenti jsou stálými zástupci prezidenta. Prezident a viceprezidenti jednají jménem asociace navenek ve všech záležitostech. Odpovídají za činnost asociace valné hromadě. Prezident přijímá na tomto základě všechna zásadní opatření k zabezpečení činnosti i rozvoje asociace, zejména zabezpečuje plnění rozhodnutí valné hromady, programů a plánů činnosti celé asociace i svých, včetně jejich finančního a materiálního krytí, předkládá o tom valné hromadě zprávy a návrhy na opatření, schvaluje smlouvy a dohody jménem asociace. Za asociaci jednají prezident a viceprezidenti samostatně, podepisuje prezident asociace, nebo viceprezident asociace, prezident vystupuje v úloze zaměstnavatele podle obecných předpisů, prezident a viceprezidenti se schází a jednají nejméně jedenkrát za čtvrtletí.

 

§ 10 - Stálé komise, odborné sekce

Jsou iniciativními a pracovními, event. zájmovými týmy, nemají však rozhodovací pravomoci a nevystupují jménem asociace. Zřizují je orgány asociace. Své návrhy a výsledky práce předkládají příslušným orgánům asociace - podle jejich závažnosti a charakteru, vždy však tomu orgánu, který je zřídil.

 

§ 11 - Hospodaření asociace

Asociace hospodaří se svým svěřeným majetkem podle obecně závazných předpisů, podle pravidel schválených valnou hromadou, a podle finančních rozpočtů schvalovaných valnou hromadou.

Finančními zdroji asociace jsou členské příspěvky, dotace, nadace, úvěry, dary a podíly na projektech.

 

§ 12 - Zánik asociace

O zániku asociace rozhoduje valná hromada - pokud se pro takové rozhodnutí vysloví dvě třetiny přítomných členů. V takovém případě zároveň valná hromada rozhodne o majetku asociace, jinak platí obecně právní předpisy o zániku či likvidaci organizace.

 

§ 13 - Platnost a účinnost stanov asociace

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace asociace správním orgánem a účinnosti dnem jejich schválení vrcholným orgánem asociace, t.j. valnou hromadou.

 

Přípravný výbor AOA ČR:

 

Ing. Michal Lukeš

Ing. Lumír Vantuch

Petr Otáhal