DIGITALIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH – MOBILITA V HELSINKÁCH

Ve dnech 11. a 12. prosince 2019 se tři naši zástupci, jmenovitě Ing. Lucie Klásková, Mgr. Renata Schneebergerová a Dalibor Fanfara, zúčastnili workshopu na téma vzdělávání dospělých a digitalizace. Dvoudenní workshop se uskutečnil v Helsinkách. Hlavní program workshopu se zaměřil na čtyři hlavní otázky: 1. Jaké úkoly a problémy přináší digitalizace dospělým, komunitám a společnosti? 2. Co znamená změnově-orientované vzdělávání dospělých? 3. Příklady z praxe změnově-orientovaného vzdělávání dospělých. 4. Jak můžeme použít změnově-orientované vzdělávání dospělých jako pomůcku pro řešení těchto úkolů? Na workshopu byly použity interaktivní metody a digitální nástroje, aby poukázaly na to, jak vzdělávání dospělých umožní zvládat výzvy digitalizace. V rámci diskuse jsme řešili, jak tyto metody mohou být uplatněny v zúčastněných organizacích a zemích. Pochopení témat bylo ověřováno prostřednictvím celodenní skupinové hry s názvem SEPPO, kterou hráli účastníci na mobilních zařízeních a do níž byla tato témata implikována. Tato hra měla pět úkolů, přičemž každý z nich navazoval na přednášená témata. Po každém probraném tématu bylo naším úkolem dané téma zpracovat a získat za ně až 100 bodů. Hra byla zpracována zábavnou formou a umožňovala si prakticky vyzkoušet možnosti, jaké nám digitalizace přináší – aplikace umožňovala pořizovat fotografie, nahrávat videa či audio záznam. V rámci prvního dne konference jsme měli možnost si vybrat jednu ze dvou metod, podporujících týmovou spolupráci a efektivní komunikaci. Náš tým, jehož součástí byli i kolegové z Německa, Finska a Slovenska, zvolil metodu TIMEOUT. Rekapitulace celého prvního dne byla realizována prostřednictvím tzv. playback divadla, kdy skupina umělců improvizovaně přehrávala zpětnou vazbu a odpovědi účastníků na otázky, které kladla moderátorka. Výsledkem naší celodenní aktivity bylo pochopení, co je podstatou změnově-orientovaného vzdělávání dospělých a jak používat změnově-orientovaný přístup při výuce a vzdělávání. Druhý den proběhla jedna ze dvou plánovaných akcí, konkrétně diskuze o klimatických změnách, aktivismu a budoucnosti Evropy. Při této diskuzi byla použita metoda Timeout, se kterou se účastníci workshopu seznámili předešlý den. Tato metoda je založena na pěti základních pravidlech: 1. naslouchat druhým, 2. návaznost diskutovaných témat, 3. podělit se o vlastní zkušenost, 4. respekt k ostatním diskutujícím a za 5. otevřená diskuze. Všichni zúčastnění se shodli na důležitosti diskuze o tématu klimatických změn nejen v celoevropském, ale i celosvětovém měřítku, hledání cest a řešení, jak tyto změny zpomalit, a možnostech jednotlivců, jak se aktivně zapojit do boje proti těmto změnám. A co znamenala účast na workshopu pro jednotlivé účastníky? Lucie Klásková to shrnula těmito slovy: „Jedním z poselství, které si ze své účasti na konferenci odnáším, je to, jak důležité je umění vysvětlit přínos digitalizace dospělým jedincům, kteří ji třeba odmítají, např. z důvodu obavy či nedůvěry v moderní technologie.“ Renata Schneebergerová ze společnosti Varroc Lighting Systems se již několik let pohybuje v automobilovém průmyslu, kde se digitalizace a automatizace projevuje zásadním způsobem. A zde jsou její slova: „Je nám jasné, že tomuto trendu musíme přizpůsobit i vzdělávání našich zaměstnanců. On-line kurzy, využívání sociálních sítí a nových technologií je již samozřejmostí. Je to pro nás výzva, hledat nové cesty rozvoje a workshop byl skvělým místem, kde se sdílely nápady a zkušenosti z praxe z jiných zemí”. A jak to vidí Dalibor Fanfara?: „Ve své praxi lektora počítačových kurzů se každý den setkávám s dospělými, kterým způsobuje rychlý rozvoj digitalizace někdy menší, někdy větší problémy. Mým úkolem pak je jim co nejvíce usnadnit pochopení těchto změn, a v tom mi můžou pomoci i nové postupy a formy vzdělávání, o kterých se na workshopu hovořilo.“ Mobilita proběhla v rámci projektu Erasmus+ „Demokratické kompetence jako nástroj pro vzdělávání dospělých“ č. 2019-1-CZ01-KA104-060263. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Lucie Klásková, Renata Schneebergerová, Dalibor Fanfara