Není kapitál jako kapitál…

V souvislosti s dalším vzděláváním se velmi často setkáme s pojmy jako jsou lidské zdroje či lidský kapitál. Co se pod těmito slovními spojeními skrývá?

Podle Národního programu rozvoje vzdělávání v české republice (tzv. Bílá kniha, Praha 2001, s. 47) „lidským kapitálem rozumíme soubor znalostí, fyzických, intelektuálních a komunikačních schopností, praktických dovedností a motivací, získaných zejména v procesu vzdělání a praktické činnosti člověka a použitelných pro vytvoření nové hodnoty, uspokojení potřeby nebo pro zvýšení některé z forem kapitálu“. Z pohledu andragogiky jsou hlavní složkou při tvorbě a rozvoji lidského o kapitálu teoretické vědomosti. Ty jsou získávány především studiem v rámci školského systému, zejména na středních a vysokých školách. Stupeň i obor dokončeného vzdělání je však poměrně nedostatečně určitý prvek lidského kapitálu. Za prvé, dosažený stupeň vzdělání neposkytuje informaci o tom, zda, a v jaké míře absolvent využívá vědomosti nabyté ve škole ve své profesní praxi. A za druhé, nevyjadřuje časový údaj o tom, jak dlouhá doba uplynula od absolvování dané školy. V dnešní době je tempo změn ve vědě, technice a technologiích vysoké a s tím souvisí rychle zastarávání informací získaných v průběhu vzdělávacího procesu.

Další složkou lidského kapitálu jsou praktické zkušenosti, které jedinec získává při v konkrétních pracovních podmínkách, je tedy produktem profesní praxe. Využívání teoretických znalostí ze školního vzdělávání se tedy váže na výkon profese a na třetí složku, kterou je další profesní vzdělávání. V jeho rámci jde o doplňování poznatků, dovedností a návyků a zároveň o formování klíčových kompetencí. Pojem „klíčové kompetence“ vysvětluje Národní program vzdělávání v ČR jako „schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty a další charakteristiky osobnosti, které umožňují člověku jednat adekvátně a efektivně v různých pracovních a životních situacích“ (str. 47). Důležitá je skutečnost, že rozvoj klíčových kompetencí není založena jen na vědomostech, ale na aktivitách, jako je komunikace, schopnost učit se, sociální kompetence řešení problémů a práce s informačními technologiemi.

 

Mgr. Hana Vývodová